Zapisy on-lineZaufane opinie

Informacje

Informacje

Zapraszamy serdecznie do naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców, pomożemy Ci przygotować komplet dokumentów, które musisz złożyć w Starostwie, ponieważ przed rozpoczęciem Kurs na prawo jazdy po 19 stycznia 2013 r. musisz posiadać profil kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym, który zawiera unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę.

Przed rozpoczęciem szkolenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami2)

Rozdział 2
Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami

§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1–5 ustawy;
2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
3) wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
4) zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy – jeżeli jest wymagana;
2. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.
5. Profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.
8. Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 6. 1. W celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę należy:
1) zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w reje­strze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
a) poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
4. Wygenerowany przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie profil kandydata na kierowcę zawiera:
1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, zwany dalej „kodem terytorialnym”;
2) datę wygenerowania profilu;
3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę;
4) imię i nazwisko;
5) fotografię;
6) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
7) obywatelstwo;
8) adres zamieszkania, w tym:
a) ulicę, numer budynku, numer lokalu,
b) miejscowość,
c) kod pocztowy;
9) telefon, adres e-mail – o ile został podany we wniosku;
10) numer, datę wydania prawa jazdy oraz kategorie prawa jazdy – o ile osoba posiada;
11) numer i datę wydania pozwolenia – o ile osoba posiada;
12) numer, datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, termin następnego badania, wynikające z niego ograniczenia oraz zakres kategorii prawa jazdy, którego dotyczy;
13) numer, datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, termin następnego badania, wynikające z niego ograniczenia oraz zakres kategorii prawa jazdy, którego dotyczy – o ile jest wymagane;
14) wskazanie, czy wniosek dotyczy:
a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy;
15) informacje o okresie i zakresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych;
16) informacje o okresie i zakresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy.
§ 7. 1. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy, uwzględniając sposób, w jaki został przekazany wniosek o wydanie prawa jazdy, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2. – 2 dni roboczych.

Objaśnienie dotyczy Artykułów z Ustawy o kierujących pojazdami:

Art.11.1.Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:
5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Art.12.1.Prawo jazdy nie może być wydane osobie:
1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
4) posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;

Przydatne linki

Ustawy i rozporządzenia:

Ustawa prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Ustawa o kierujących pojazdami.

Po naciśnięciu na link rozpocznie się pobieranie.

www.word.katowice.pl – WORD Katowice

www.prawojazdy.com.pl

www.kierowca.pwpw.pl – Sprawdź status swojego prawa jazdy – strona PWPW